Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το νόμο αποκλειστική προθεσμία. Εάν η Διοίκηση παραλείψει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του αναδόχου αίρεται το απαράδεκτο της ενώπιον του δικαστηρίου προσφυγής του, λόγω μή τηρήσεως υπ' αυτού της οριζομένης από τον νόμο ενδικοφανούς διαδικασίας. Το απαράδεκτο, αυτό, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, δεν αίρεται στην περίπτωση που ο ανάδοχος αποδεδειγμένα γνωρίζει ότι υφίσταται υποχρέωση ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής, το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται αυτή καθώς και την προς τούτο τασσομένη από το νόμο αποκλειστική προθεσμία. (Αντίθετη μειοψηφία). Παραπομπή σ' επταμελή σύνθεση.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.