Απόφαση 7450 ΕΞ 2022 Υπουργείου Επικρατείας:Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων....

Κατηγορία: 
Φορέας: