«Απόρριψη ένστασης της Κ/ξίας Λιάκος Βασίλειος - Σταμκόπουλος Θεόδωρος για το Έργο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Λαογραφικού Μουσείου Μεσιανής» από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σέρβιων Ν. Κοζάνης»

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3 ΚΟΖΑΝΗ 50100 – ΤΗΛ. 24610-39568

 
Αριθ. Πρωτ 356
Κοζάνη   6 – 11 -2007
 
                                                                                                ΠΡΟΣ
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Θεμιστοκλέους 4
10678 Αθήνα
 
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ/ΞΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.».
 
Με αφορμή την απόρριψη ένστασης της παραπάνω Κοινοπραξίας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1) Η Κ/ξία «ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» έκανε ένσταση κατά των Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για το παραπάνω έργο, διότι η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού που μπορεί να συμμετέχει η Επιχείρηση ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ είναι 55.760 Ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 4941/21-12-2005 βεβαίωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
2) Ο προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατήθηκε στις 31-7-2007 ανέρχεται στο ποσό των 59.746,78 Ευρώ μαζί με τα απρόβλεπτα και το Γ.ΕΚ’ Ο.Ε
3) Η Δημαρχιακή Επιτροπή απέρριψε την ένσταση με το αιτιολογικό ότι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού είναι ανά κατηγορία εργασιών και όχι στο σύνολο του έργου.
4) Μετά την απόρριψη της ένστασης από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σερβίων, ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έκανε προσφυγή στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Αρ. Πρωτοκόλλου προσφυγής 110839/12422/29-10-2007).
5) Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. να πάρει θέση στο σοβαρό ζήτημα που προέκυψε με τις Επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και να παρέμβει στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, Περιφέρεια κλπ) για να λυθεί το ζήτημα
Συνημμένα σας στέλνουμε τα παρακάτω Δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Επιχείρησης ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
β) Ένσταση κατά των πρακτικών Δημοπρασίας
γ) Απόσπασμα της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων που αφορά την απόρριψη της ένστασης
δ) Γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού
ε) Προσφυγή στην Περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας
ΚΟΖΑΝΗ   6-11-2007
 
Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας
Πολυδεύκης Λιάκος        Μαρία Τσιομπάνου
Πολιτικός Μηχανικός       Mηχανολόγος Μηχανικός
 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στέλνει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας - διαβάστε την εδώ
 
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - διαβάστε την εδώ
 
 

Νομική Σχετική Ενημέρωση από τον κ. Τάσο Γακίδη.

εδώ - αρχείο 1

εδώ - αρχείο 2

εδώ - αρχείο 3

 

Κατηγορία: