ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

Νομοθέτημα: Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 & Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 07/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1956 Β'/07-06-2017
Τίτλος: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων"

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων"

Νομοθέτημα: ΥΑ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 19/05/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1746/19-05-2017
Τίτλος: Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 9/2017
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 04/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Τροποποίηση της αριθμ. οικ10386/294/Φ2/12.2.2016 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ78/16)" (ΦΕΚ ΥΟΔΔ178/2017)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Τροποποίηση της αριθμ. οικ10386/294/Φ2/12.2.2016 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ78/16)"

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση Αριθμ.18760/363/Φ2
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 20/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ ΥΟΔΔ178/20-04-2017 ΑΔΑ: ΩΜΞΣ465ΧΘΞ-Υ97
Τίτλος: Τροποποίηση της αριθ. οικ10386/294/Φ2/12.2.16 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ78/16)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Εγκύκλιος 6 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Εγκύκλιος 6 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 6
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 23/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673
Τίτλος: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ