Συντελεστές

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

(ΑΤΥΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΛΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Λιμενικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΕΟ) (παλαιό) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 3ο τρίμηνο 2012

(null)

(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 3ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΥΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων, 2ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 2ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΛΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Λιμενικών Έργων, 2ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΕΟ) (παλαιό) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 2ο τρίμηνο 2012

(null)

(ΑΤΕΟ) (νέο) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, 2ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΥΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων, το 1ο τρίμηνο του 2012.

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, το 1ο τρίμηνο του 2012.

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΛΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Λιμενικών Έργων, 1ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

ΑΤΕΟ) (παλαιό) Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, το 1ο τρίμηνο 2012

(null)

Σελίδες