ΕΑΑΔΗΣΥ: Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"

Διαβούλευση για την "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων"

Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   -   Τα έγγραφα και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ

Φορέας: