Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., καθώς και τα μέλή της Επιτροπής Ενοποίησης Ε.Ο. με θέμα: Έγκριση Καταστατικού νέας Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης'

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ.

Η εισήγηση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς τη Γενική Συνέλευση των Μελών, στις 9-9-2009, για την ενοποίηση και το σχέδιο καταστατικού βρίσκεται εδώ.

Παρατηρήσεις στο Καταστατικό της Νέας Οργάνωσης από το Ριχάρδο Ποβάσκη