Ευρωπαϊκές Οδηγίες

13/12/2013   Κανονισμός EE 1336/2013   νέα κατώτατα χρηματικά όρια

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν τα νέα κατώτατα χρηματικά όρια σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 1336/2013. Για τα έργα το νέο κατώτατο όριο είναι 5.186.000€.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τα κατώτατα όρια, στο ενημερωτικό έγγραφο του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ : ΒΙ6ΝΟΞΤΒ-ΕΨ4.


26/02/2014   ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 18 Απριλίου 2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0025


26/02/2014   ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 18 Απριλίου 2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024


26/02/2014  ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 18 Απριλίου 2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0023


31/03/2004   ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 31/01/2006

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_el.htm


31/03/2004   ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 31/01/2006

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22010_el.htm#amendingact