Για το παραδεκτό της ασκουμένης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου προς επίλυση διαφοράς, η οποία ανέκυψε από σύμβαση εκτελέσεως δημοσίου έργου, απαιτείται η τήρηση της προβλεπομένης προδικασίας, δηλ. ένσταση και αίτηση θεραπείας. Λόγοι και α

Για το παραδεκτό της ασκουμένης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου προς επίλυση διαφοράς, η οποία ανέκυψε από σύμβαση εκτελέσεως δημοσίου έργου, απαιτείται η τήρηση της προβλεπομένης προδικασίας, δηλ. ένσταση και αίτηση θεραπείας. Λόγοι και αιτήματα που δεν προβλήθηκαν με την ένσταση αλλά προβλήθηκαν πρώτη φορά με την αίτηση θεραπείας ή την προσφυγή, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα, καθΆ όσον ως προς αυτά δεν έχει τηρηθεί η προδικασία. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στα άρθρα 6 και 13 της κυρωθείσης της Συμβάσεως της Ρώμης περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.