Home, ΚΗΣΚ, έργα, έργο, εργολήπτης, εργολήπτες, δημόσιο, δημόσια, κατασκευστική, κατασκευαστικές

  • ΠΕΣΕΔΕ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΣΕΔΕ  ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
  • ΠΕΣΕΔΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
  • ΠΕΣΕΔΕ:Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ Κας Μαρίας Τσιομπάνου στο ραδιοφωνικό σταθμό North 98 για τις συνέπειες  της υγειονομικής κρίσης στον εργοληπτικό κλάδο
  • ΠΕΣΕΔΕ:ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚ.51524/1262/07-11-2019
  • Υπουργείο Εσωτερικών:Άρθρο 49: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
  • ΠΕΣΕΔΕ:Η Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ σε συνέντευξη σχετικά με την Ματαίωση διαγωνισμών του Δ. Θεσσαλονίκης
  • Εργοληπτικόν Βήμα Τεύχος 116
  • Βοήθημα για τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 71/2019, με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου ακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου έργου , κατόπιν δε τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο του αυτού Δήμου, με απόφασή του, ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλ

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Το προσκομιζόμενο μετοχολόγιο πρέπει να φέρει χρονολογία, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης του όρου της Διακήρυξης (τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στα βιβλία μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Όταν κοινοποιηθεί στη Διοίκηση προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως , η Διοίκηση οφείλει να απόσχει από κάθε ενέργεια , η οποία θα ήταν ικανή να ματαιώσει την επιδιωκόμενη από τον αιτούντα παροχή προσωρινής δικαστικής προ

7 Νοε 2008

Φορολογικά

Ανακατατάξεις στην κτηματαγορά - Μειώσεις τιμών και γραμμάτια από τους κατασκευαστές ακινήτων (news.in.gr)

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανα

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. ΄Ορος της προκήρυξης για την ανάγκη εξάλειψης κάθε ενδεχόμενης ασάφειας κατά την σύνταξη των οικονομικών προσφορών, είναι η συμπλήρωση αριθμητικώ

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Η εργοληπτική επιχείρηση με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της π

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων , κατά Ν. 2522/1997 , το κώλυμα της υπογραφής της συμβάσεως δεν παύει αυτομάτως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων , έστω και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στο Νόμο. Η

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Νόμιμη συμμετοχή διαγωνιζομένου σε διαγωνισμό στον οποίο μερικά από τα προσκομισθέντα μηχανόσημα ήταν διάτρητα με διατρητικό μηχάνημα, δεδομένου μάλιστα ότι ούτε η γνησιότητα των ενσήμων αυτών αμφισβητείται, ούτε το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν για π

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Υποβολή δήλωσης ανεκτέλεστου.

7 Νοε 2008

Φορολογικά

«Πάγωσαν» τις νέες κατασκευές - Καθίζηση 18,4% στην οικοδομή από τις αρχές του έτους, εντείνεται η κρίση στα ακίνητα (news.in.gr)

7 Νοε 2008

Διαγωνισμός - Διακήρυξη

Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του

Σελίδες