Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστ

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστική παραλαβή, δεν χωρεί ένσταση αλλά αίτηση θεραπείας στο αρμόδιο όργανο. ΄Ανευ αντικειμένου η προσφυγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της παράλειψης της διευθύνουσας υπηρεσίας να εγκρίνει την πιστοποίηση και να εκδώσει τη σχετική εντολή πληρωμής του αναδόχου, όταν ένα μήνα πριν την άσκηση της η διευθύνουσα υπηρεσία ενέκρινε με περικοπές την πιστοποίηση του έργου και είχε καταβάλει την σχετική αμοιβή στον ανάδοχο. Απαράδεκτη η άνω προσφυγή κατά το μέρος που με αυτήν αμφισβητούνται οι περικοπές που είχε επιφέρει η διευθύνουσα υπηρεσία, με ρητή πράξη, στην πιστοποίηση του έργου,διότι δεν είχε τηρηθεί από τον ανάδοχο η απαιτούμενη ενδικοφανής διαδικασία κατά της πράξης αυτής.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: