Κάθε συγκριτικός Πίνακας είναι αυτοτελής. Αν δεν αμφισβητηθεί το περιεχόμενό του ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθίσταται οριστικός . Δεν μπορεί συγκριτικός πίνακας που κατέστη οριστικός λόγω μη άσκησης κατΆ αυτού ενδικοφανούς προσφυγής (έ

Κάθε συγκριτικός Πίνακας είναι αυτοτελής. Αν δεν αμφισβητηθεί το περιεχόμενό του ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθίσταται οριστικός . Δεν μπορεί συγκριτικός πίνακας που κατέστη οριστικός λόγω μη άσκησης κατΆ αυτού ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) να αμφισβητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο π.χ. με την αφορμή κατάρτισης επομένων συγκριτικών πινάκων.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.