Εγκύκλιος

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Mεταφορών «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 27/06/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 758Υ465ΧΘΞ-ΛΝΔ
Τίτλος: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Mεταφορών «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20 ΕΑΑΔΗΣΥ: Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (Aπόφαση 42/30-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
Φορέας: Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Ημερομηνία: 14-06-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5
Τίτλος: Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22 ΕΑΑΔΗΣΥ: Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
Φορέας: Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Ημερομηνία: 14-06-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ
Τίτλος: Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου: 11
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 19/06/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ
Τίτλος: Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΕΦΚΑ: Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος Αρ. 27
Φορέας: ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 15/06/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7864465ΧΠΙ-8ΩΩ
Τίτλος: Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου: 19893/606
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 30/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96
Τίτλος: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Νομοθέτημα: ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017) - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 8-5-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ
Τίτλος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Ορθή Επανάληψη - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου 1066057
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΛΘ1Η-ΒΜ4
Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 9/2017
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 04/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου 1065927
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 04/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω16ΥΗ-Θ19
Τίτλος: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εγκύκλιος