Εγκύκλιος

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Νομοθέτημα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 20/01/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΩΦΧ465ΧΠΙ-1ΗΙ
Τίτλος: Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017
Αρχείο:   (Παράρτημα με παραδείγματα υπολογισμού εισφορών ΕΦΚΑ)
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 23/01/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β
Τίτλος: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 16 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 16
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 20/01/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΥΟ4ΟΞΤΒ-ΚΩΟ
Τίτλος: Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Νομοθέτημα: Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 20-01-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΔΓΟ465Θ1Ω-ΝΙΒ
Τίτλος: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)

Νομοθέτημα: Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 30-12-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3
Τίτλος: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΤΜΕΔΕ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία της εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του ΤΜΕΔΕ

Νομοθέτημα: Υπ’ αριθ. 188/11-1-2017 εγκύκλιος του Πρ. ΤΜΕΔΕ & αριθ. 2 απόφαση της υπ. αριθ’ 455/22-12-2016 Δ.Ε. του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
Φορέας: ΤΜΕΔΕ
Ημερομηνία: 11/01/2017
Δημοσίευση: ΤΜΕΔΕ
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη λειτουργία της εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του ΤΜΕΔΕ
Αρχείο:  (188/11-1-2017)  (455/22-12-2016)
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17 ΕΑΑΔΗΣΥ: Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 28/12/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω
Τίτλος: Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Υπουργείο Οικονομικών: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2017

Νομοθέτημα: Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΠΓΚ
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 29/12/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ
Τίτλος: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 25/11/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 
Τίτλος: Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)
Αρχείο:          (Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή)
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Νομοθέτημα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημερομηνία: 19/10/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εγκύκλιος