Εγκύκλιος

Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ»

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 12/10/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕΥΓ4691ΩΓ-ΡΧ8
Τίτλος: Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 22/09/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8ΑΑ465Θ1Ω-7ΤΕ
Τίτλος: Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΥΠΟΜΕΔΙ: Αποδοχή ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή τον ν.4412/2016 και 4413/2016

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 16
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 07-09-2016
Δημοσίευση: 6ΗΛΗ4653ΟΞ-ΚΟ1
Τίτλος: Έκδοση νόμων 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 (Α'148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 26/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4
Τίτλος: Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 04/03/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7
Τίτλος: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ: Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017–2019

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος ΑΠ: 22501
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 29/02/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ
Τίτλος: Οδηγιίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017–2019
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Tags: 

ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 5/2016 "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 15-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 7/2016 "Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 7
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 17-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΙ2Ψ4653ΟΞ-20Η
Τίτλος: Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΔΕΑΦ Α 1007305/19-01-2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994.

Νομοθέτημα: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.)
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων
Ημερομηνία: 19-01-2016
Δημοσίευση: ΔΕΑΦ Α 1007305/19-01-2016
Τίτλος: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 30/12/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ:7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ
Τίτλος: Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εγκύκλιος