Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 24/12/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ:ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ
Τίτλος: Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΠΟΛ 1252/2015 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1252 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 20/11/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΩΝΥΗ-6ΩΗ
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)

Νομοθέτημα: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 07/09/2015
Δημοσίευση: Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ Αρ. Πρωτ. 90895/07-09-2015
Τίτλος: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 139/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας & όροι εφαρμογής της

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 10
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 03/09/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒΞΧ9
Τίτλος: Απόφαση 139/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων

Νομοθέτημα: Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 01/09/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΠΙ9465ΦΘΘ-ΜΦ7
Τίτλος: Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων – Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 20/07/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2η Έκδοση) ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 5 (2 Έκδοση)
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 27/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω79ΤΟΞΤΒ-9Ν7
Τίτλος: Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014
Αρχείο:
Σχόλια: Στις 8 Αυγούστου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο N. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (εφεξής: «ο νόμος»), στο μέρος Β' του οποίου περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο νόμος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους της αναθέτουσας αρχής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προβλέπει την σταδιακή θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων αυτού προς τον σκοπό της ομαλής μετάπτωσης στο νέο καθεστώς, κρίνεται απαραίτητη σε πρώτη φάση η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του νόμου καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω1Ρ6465Θ1Ω-ΡΜΚ
Τίτλος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕ40465Θ1Ω-ΩΙ2
Τίτλος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 ΕΑΑΔΗΣΥ: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 8
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7
Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)
Αρχείο:
Σχόλια: Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την “Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)”. Ειδικότερα, το Μέρος Β' του ν. 4281/2014 (Α΄ 160/8.8.2014) με θέμα “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” αποτελείται από τους “Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, ως ενοποιήθηκαν, απλουστεύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, και εδράζεται στην ανάγκη απλούστευσης και ενοποίησης των Κανόνων περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πραγματώνεται μέσω της κατάργησης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αντίκειται ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4281/2014 (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 περ. ΣΤ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του άρθρου 157 “Εγγυήσεις” άρχεται, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των λοιπών ρυθμίσεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 1), από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, δηλαδή από 08.08.2014 (άρθρο 201 παρ. 5), καθώς και τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Αρχή αναφορικά με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση αυτοτελούς ειδικής Κατευθυντήριας Οδηγίας με αντικείμενο το ζήτημα των εγγυήσεων, σε συμπλήρωση της Κατευθυντήριας Οδηγίας με αρ. 5 και θέμα “Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014” (Απόφαση 337/2014 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, αρ. πρωτ. 4590/3.11.2014/ΑΔΑ: 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20), όπως τροποποιήθηκε κατά την 11η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Αρχής την 9η Φεβρουαρίου 2015 και ισχύει.
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εγκύκλιος