Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010): Eπέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997), σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο

Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010): Eπέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997), σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αθήνα , 17 Δεκεμβρίου 2010

Με το νόμο 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010) επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997) , σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η προθεσμία για άσκηση προδικαστικής προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο , είναι πλέον δέκα αντί για πέντε ημέρες , αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης
Επίσης αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των σχετικών διαφορών είναι πλέον το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής , ανεξάρτητα από το αν η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα , αν πρόκειται δηλαδή για το ίδιο το Δημόσιο , για Ν.Π.Δ.Δ. ή για Ν.Π.Ι.Δ. που είναι φορέας δημόσιας εξουσίας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατηρεί την αρμοδιότητά του μόνο για διαφορές που αφορούν α) συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων ή υπηρεσιών , β) συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγί¬ας 2004/17/ΕΚ ή γ) συμβάσεις με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ , συμπεριλαμ¬βανομένου Φ.Π.Α..
Τέλος τονίζεται , ότι οι τροποποιήσεις σχετικά με την κατά τόπο και καθΆ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2011. Μέχρι τότε αρμόδια δικαστήρια εξακολουθούν να είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας ή τα κατά τόπους αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία.

Ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Γιάννης Γαλενιανός

Κατηγορία: