Αρχείο νομοθεσίας

Απόφαση 64233/2021 των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ

Νόμος: 
  • Απόφαση

Απόφαση 60661/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας

Νόμος: 
  • Απόφαση

Απόφαση 24471/2021 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο)

Νόμος: 
  • Απόφαση
Carrier: 

Απόφαση 11206/ΕΞ2021 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας

Νόμος: 
  • Απόφαση
Carrier: 

Νόμος Yπ'αριθμ. 4782/2021: Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση & αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές & την υγεία

Νόμος: 
  • Νόμος
Carrier: 

Σελίδες