Περιορισμός με τη διακήρυξη της αναθεώρησης τιμών. Προσβαλλόμενος με την προσφυγή πράξεις.