Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής