Διοικητικές Συμβάσεις - Δημόσια έργα - Καλή πίστη - Συναλλακτικά ήθη - Καθορισμός παροχής και αντιπαροχής από τα δικαστήρια -. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις.Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να παρεμβαίνει διορθ

Διοικητικές Συμβάσεις - Δημόσια έργα - Καλή πίστη - Συναλλακτικά ήθη - Καθορισμός παροχής και αντιπαροχής από τα δικαστήρια -. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις.Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, καθορίζοντας κατά παρέκκλιση, ακόμη και από τα συμφωνηθέντα την παροχή και αντιπαροχή όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η εν λόγω παρέμβαση επέρχεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες που αν και δεν συνεπάγονται την εφαρμογή του άρθρου 388 ΑΚ, καθιστούν για κάποιον από τους αντισυμβληθέντες, την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή που υπερβαίνει το κίνδυνο που μπορεί να αναληφθεί από αυτό, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.