Στις διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων εργων, το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, εφόσον αυτό δεν επιτεύχθηκε κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, καθορίζοντας κατά παρέκκλισ

Στις διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων εργων, το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, εφόσον αυτό δεν επιτεύχθηκε κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, καθορίζοντας κατά παρέκκλιση ακόμα και από τα συμφωνηθέντα την παροχή και αντιπαροχή όταν τούτο επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η διορθωτική αυτή παρέμβαση επέρχεται στις περιπτώσεις που συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, που καθιστούν γιά κάποιον από τους συμβληθέντες την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.