ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν4412/2016 , Π.Δ.71/2019