Τόκοι

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύντα

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύνταξη λογαριασμών, έγκριση κλπ) κατά των πράξεων δε και αυτής της διαδικασίας, εφόσον είναι βλαπτικές για τα συμφέροντα του αναδόχου δύναται να ασκηθεί προσφυγή μετά την τήρησή της ενώπιον των οργάνων της διοικήσεως διαδικασία και να προβληθεί με αυτήν αίτημα καταβολής τόκων υπερημερίας.