Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Νομοθέτημα: Προεδρικό Διάταγμα 28/2015
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 23-03-2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 34 Α'/23-03-2015
Τίτλος: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Αρχείο:
Σχόλια: