Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

Νομοθέτημα: Προεδρικό Διάταγμα
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Ημερομηνία: 22-09-2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 177/22-09-2016
Τίτλος: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.
Αρχείο:
Σχόλια: