Αποστολή της ψηφισμένης πρότασης Ενοποίησης προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις.