Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 8/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-συμπλήρωσης της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Η Εγκ. 8/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ***: Με την Εγκύκλιο 8 επισυνάπτονται και:
- Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
- Ο Πίνακας Τιμών Υδραυλικών Έργων
- Το σχετικό ΦΕΚ 315Β'

Κατηγορία: